Partycypacja > Prawo > Monitoring prawa -... > Przejmowanie szkół...

Przejmowanie szkół przez organizacje pozarządowe: wystąpienie RPO

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, edukacja publiczna należy do zadań własnych gminy polegających na zaspokajaniu potrzeb zbiorowych wspólnoty. Oznacza to, że gmina ma obowiązek zapewnić dostęp do powszechnej i bezpłatnej edukacji wszystkim dzieciom mieszkającym na jej terenie. Z kolei na mocy art. 5 ust. 5g ustawy o systemie oświaty, jednostka samorządu terytorialnego będąca organem prowadzącym szkołę liczącą nie więcej niż 70 uczniów, na podstawie uchwały organu stanowiącego tej jednostki oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, może przekazać, w drodze umowy, osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej prowadzenie takiej szkoły. Na mocy tej regulacji,…
Czytaj dalej: ISP.org.pl

Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: