Partycypacja > Prawo > Monitoring prawa -... > O orzeczeniu NSA w...

O orzeczeniu NSA w sprawie likwidacji szkoły

22 lutego bieżącego roku Naczelny Sąd Administracyjny wydał orzeczenie odnoszące się do problemu likwidacji szkoły uchwałą rady gminy (sygn. akt I OSK 2376/11). Zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty, szkoła publiczna może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę po zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu, a także odpowiednio o tym samym lub zbliżonym profilu kształcenia ogólnozawodowego albo kształcącej w tym samym lub zbliżonym zawodzie. Organ prowadzący szkołę jest też obowiązany w terminie co najmniej 6 miesięcy przed terminem planowanej likwidacji zawiadomić o zamiarze i przyczynach likwidacji…
Czytaj dalej: ISP.org.pl

Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: