Partycypacja > Prawo > Monitoring prawa -... > Inicjatywa lokalna...

Inicjatywa lokalna mieszkańców: rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody

Inicjatywa lokalna to uregulowana na gruncie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie instytucja umożliwiająca mieszkańcom określonej jednostki samorządowej złożenie do władz danej jednostki (bezpośrednio lub za pośrednictwem organizacji pozarządowych) wniosku o realizację zadania publicznego. Zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej mogą dotyczyć obszarów wskazanych w art. 19 b ustawy. Są to m.in. przedsięwzięcia dotyczące lokalnej infrastruktury (dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków i obiektów architektury stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego), działalności charytatywnej, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowych, działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych, kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego czy też edukacji, oświaty i wychowania. Zgodnie z przepisami ustawy,…
Czytaj dalej: ISP.org.pl

Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: