O projekcie > Wiadomości > Prawo a partycypacja

Prawo a partycypacja

2013-07-08

Oddajemy do rąk Czytelnika trzeci numer Bilansu monitoringu prawa, podsumowujący kolejny rok monitoringu prowadzonego przez Instytut Spraw Publicznych (ISP), dotyczący uwarunkowań prawnych związanych z uczestnictwem obywateli w procesach decyzyjnych. Bilans monitoringu prawa, wydawany w ramach projektu „Decydujmy razem”, poświęcony jest prawnym uwarunkowaniom związanym z partycypacją publiczną czyli zaangażowaniem obywateli w podejmowanie decyzji publicznych. Cykliczne opracowania podsumowują wyniki prac zespołu do spraw monitoringu prawa Instytutu Spraw Publicznych, prowadzonych od czerwca 2010 roku w ramach projektu.

Autorzy chcą zwrócić uwagę na znaczenie ram prawnych, jako ważnego czynnika kształtującego uczestnictwo obywateli w procesach decyzyjnych, który może zarówno mu sprzyjać, jak też ograniczać.

W Monitoringu analizowane są różne aspekty związane z praktycznym funkcjonowaniem prawa oraz  procesem jego tworzenia. Bilans przedstawia również diagnozy i opisy ogólnych kierunków zmian polityki publicznej, dotyczącej partycypacji.

Najnowsza publikacja zamyka trzeci rok działań prowadzonych przez ISP w ramach realizacji systemowego projektu „Decydujmy razem”. W 2012 roku zespół odpowiedzialny za realizację tego zadania tworzyli: dr Grzegorz Makowski, dr Anna Krajewska – specjaliści ds. monitoringu prawa oraz Joanna Grzeszczak – asystent ds. monitoringu prawa.

Jak pisze we wstępie Paulina Sobiesiak-Penszko, kierowniczka projektu w Instytucie Spraw Publicznych: Prowadząc monitoring uwarunkowań prawnych dotyczących partycypacji w projekcie „Decydujmy razem”, chcemy stworzyć możliwie szeroką platformę informacyjną, dzięki której wszyscy zainteresowani będą mogli z jednej strony pozyskiwać wiedzę na temat aktualnych wydarzeń prawnych, które mogą wpływać na uczestnictwo obywateli w życiu publicznym, z drugiej zaś strony podejmować działania usprawniające proponowane mechanizmy partycypacji. Rezultaty obu prowadzonych przez nas w 2012 roku rodzajów działań Czytelnik znajdzie w prezentowanym opracowaniu.

Podobnie jak poprzednie dwa numery Bilansu, niniejszy składa się z trzech części. Pierwsza z nich zawiera pięć tekstów autorstwa Grzegorza Makowskiego i Anny Krajewskiej, prezentujących uregulowane w przepisach krajowych rozwiązania, mechanizmy i zagadnienia prawne dotyczące partycypacji, a także praktykę ich stosowania. Grzegorz Makowski podejmuje problematykę istniejących międzynarodowych standardów partycypacji publicznej w zakresie praw cudzoziemców, osób niepełnosprawnych oraz dostępu do informacji publicznej, które z wyjątkiem Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych wciąż nie zostały jeszcze ratyfikowane przez Polskę. Analizuje również kierunki zmian w prawie o stowarzyszeniach i ich wpływu na partycypacyjny potencjał stowarzyszeń, a także dokonuje przeglądu istniejących ram prawnych konsultacji społecznych na poziomie lokalnym, wskazując m.in. na nadmiar i niespójność, utrudniające ich efektywne wykorzystanie. Z kolei Anna Krajewska w jednym ze swoich tekstów wraca do niezwykle istotnego wątku dostępu do informacji publicznej, analizując na bazie orzecznictwa najważniejsze rodzaje problemów związanych z korzystaniem z tego podstawowego instrumentu partycypacji. W kolejnym z prezentowanych w publikacji opracowań podejmuje natomiast temat wnoszenia przez mieszkańców skarg na uchwały organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego.

W drugiej części publikacji Czytelnik znajdzie trzy opracowania prezentujące wybrane zagadnienia i praktyki związane z partycypacją na poziomie lokalnym. W tym numerze Bilansu autorzy analizują kwestie związane z funkcjonowaniem inicjatywy lokalnej, rolą i znaczeniem radnych w procesach partycypacji publicznej; zajmują się również tematem Programów Aktywności Lokalnej jako potencjalnych instrumentów zwiększania obywatelskiego zaangażowania w życie publiczne.

Ostatnia – trzecia część Bilansu zawiera wybór publikowanych w newsletterze tekstów informacyjnych i problemowych, ilustrujących najważniejsze wydarzenia i zmiany prawne zidentyfikowane w monitoringu w roku 2012. Całość zamyka kalendarium zmian i projektów zmian prawnych, krótko podsumowujące najważniejsze inicjatywy legislacyjne związane z partycypacją publiczną z ubiegłego roku.

Publikacja Prawo a partycypacja publiczna. Bilans monitoringu 2012 dostępna jest w wersji elektronicznej. Ponadto, kontaktując się z Fundacją "Fundusz Współpracy" (kontakt@decydujmyrazem.pl) można otrzymać bezpłatną wersję papierową.

Pobierz | lub skontaktuj się by otrzymać bezpłatny egzemplarz: kontakt@decydujmyrazem.pl  

Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: