O projekcie > Wiadomości > Partycypacja w...

Partycypacja w Barlinku

2012-08-24

Gmina Barlinek, w ramach realizacji projektu „Decydujmy razem”, postawiła na przedsiębiorczość. Powołany został Zespół Partycypacyjny, który opracował Program Rozwoju i Wspierania Przedsiębiorczości w Gminie Barlinek na lata 2012-2020. Przygotowując dokument zwrócono szczególną uwagę na kwestie bezrobocia i rozwoju przedsiębiorczości wśród młodych. 

Zespół Partycypacyjny w Barlinku to reprezentujący różne środowiska liderzy społeczni - wszyscy, którzy chcą bezpośrednio uczestniczyć w życiu gminy i mieć wpływ na to, jak się zmienia i rozwija. Program poddany był szerokim konsultacjom społecznym i ostatecznie został przyjęty podczas obrad Rady Gminy. 

Najciekawsze zadania i cele programu to m.in.: tworzenie terenów pod inwestycje, rozwój turystyki, a w tym nowe atrakcje turystyczne, imprezy i wydarzenia kulturalne promujące gminę w skali regionu a także utworzenie miejsca pod imprezy masowe i przygotowanie wiosek tematycznych. Kolejne cele to ograniczenie zjawiska upadania nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw, utworzenie inkubatora przedsiębiorczości, zmniejszenie bezrobocia osób w wieku 18-25 lat oraz 50+, wzrost liczby miejsc pracy i dochodów ludności, a co za tym idzie zmniejszenie zjawisk patologii społecznych.  

Gmina stawia także na  zwiększenie współpracy gospodarczej lokalnych przedsiębiorców z kontrahentami zagranicznymi, promocję w skali gminy i regionu, kampanie informacyjno-promocyjne, szkolenia i kursy dla młodych przedsiębiorców, rozwijanie aktywności i zainteresowań ludzi młodych, wsparcie i pomoc przedsiębiorcom, którzy zatrudniają lub wspierają ludzi młodych a także zachęcanie i wspieranie ludzi młodych w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej lub działalności w NGO. Ostatnim celem są żłobki i przedszkola. Gmina, wspierając samozatrudnienie, będzie promowała zakładanie domowych i prywatnych przedszkoli oraz planuje zwiększenie liczby miejsc w publicznych żłobkach i przedszkolach. 

Teraz czas na działanie. Mieszkańcy oczekują kontynuacji projektu, czyli realizacji jego postanowień. 

Przypominamy, że po to, by zachęcać Polaków do podobnych działań i aby rozpowszechniać przykłady ciekawych, nowatorskich i efektywnych działań obywatelskich Prezydent RP ustanowił Nagrodę Obywatelską. 

Na stronie prezydenckiej działa także Witryna Obywatelska. To miejsce gromadzenia i rozpowszechniania dobrych praktyk działań obywatelskich. 

Partnerem Witryny Obywatelskiej jest projekt „Decydujmy razem”. Znajdziemy tam także dobre praktyki zgłoszone już przez dwie gminy biorące udział w projekcie. Jedną z nich jest właśnie Barlinek, druga to Dzierżoniów – obydwie gminy wybrały politykę rozwoju przedsiębiorczości. 

Na Witrynę cały czas można zgłaszać prace konkursowe m.in.: nowatorskie formy demokracji lokalnej, oryginalne formy aktywizacji działalności obywatelskich i współpracy z organizacjami pozarządowymi, formy działalności z podmiotami gospodarczymi i ich samorządami na rzecz wspólnoty obywatelskiej i lokalnego rozwoju a także opisy działań na rzecz realizacji zadań publicznych lub dobra wspólnego podjętych wraz z oceną ich efektów. 

Realizatorzy projektu „Decydujmy razem” zachęcają mieszkańców gmin i powiatów, liderów społecznych, organizacje obywatelskie oraz jednostki samorządowe do zgłaszania swoich działań na Witrynę. 

Regulaminy Nagrody i Witryny Obywatelskiej dostępne są na stronie www.prezydent.pl/witryna-obywatelska .

Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: