O projekcie > Wiadomości > „Decydujmy razem”...

„Decydujmy razem” w Rzeczniowie

2013-10-07

21 września br. odbył się IV Rzeczniowski Rajd Rowerowy pod nazwą "Ty i Ja. Rowery dwa". Pomysł rajdu rowerowego, jako przedsięwzięcia cyklicznego, narodził się podczas spotkań warsztatowych z mieszkańcami gminy w ramach programu „Decydujmy razem”. Z uwagi na ukształtowanie terenu gminy oraz uwarunkowania krajobrazowe pomysł ten wydał się mieszkańcom Rzeczniowa bardzo rozwojowy.

Rzeczniów jest oazą czystej przyrody. Wykorzystując naturalne bogactwo do rozwoju regionu, w kwietniu 2012 r. gmina przyjęła dokument wypracowany wspólnie z mieszkańcami gminy: „Program Rozwoju Turystyki Rowerowej”, opracowany w ramach projektu „Decydujmy razem”. Na podstawie dokonanej diagnozy mieszkańcy określili cele istotne z punktu widzenia rozwoju turystyki rowerowej. Na jej podstawie doprecyzowano zadania do realizacji. Ponieważ sami mieszkańcy najlepiej znają teren gminy i poruszają się po jej drogach, przy projektowaniu szlaków rowerowych uwzględniono ich propozycje. Na warsztatach zorganizowanych w Urzędzie Gminy zebrano wszystkie pomysły mieszkańców dotyczące ewentualnych tras szlaków a także przebiegu tras rajdów rowerowych.

Rzeczniowski Rajd Rowerowy jest ściśle powiązany z uchwalonym „Programem Rozwoju Turystyki Rowerowej w gminie Rzeczniów”. Realizacją przedsięwzięcia w Urzędzie Gminy zajmuje się osoba odpowiedzialna za promocję gminy i współpracę z organizacjami pozarządowymi. Zasady współpracy zawarte są w Programie współpracy Gminy Rzeczniów z organizacjami pozarządowymi, gdzie zamieszczono formy wsparcia i obszary, w których gmina współpracuje z tymi podmiotami (w tym turystyka).

Rajd rowerowy wpisuje się w Lokalną Strategię Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „Krzemienny Krąg”, której cele związane są z rozwojem turystyki i poprawą jakości życia mieszkańców na terenie LGD.

Wspólna inicjatywa

Dla zwiększenia efektywności działań zawiązało się partnerstwo pomiędzy Urzędem Gminy, Gminną i Powiatową Biblioteką Publiczną w Rzeczniowie oraz Stowarzyszeniem Tworzyć Edukować Rozwijać. Każdy z partnerów ma przydzielone zadania. Urząd Gminy odpowiada za finansowe zabezpieczenie przedsięwzięcia oraz rozlicza, GiPBP przygotowuje konkursy a członkowie stowarzyszenia zajmują się realizacją rajdu, przygotowaniem ogniska. Nad całością czuwa Urząd Gminy, który odpowiada również za promocję przedsięwzięcia. W organizację rajdu mocno angażuje się również Zespół Szkół im. ks. J. Pastuszki w Rzeczniowie.

W szkołach ogłaszane są konkursy na plakat promujący rzeczniowski rajd rowerowy. Konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem wśród dzieci a nagroda jest dodatkową motywacją. Praca laureata konkursu wykorzystana zostaje na plakacie. W trakcie rajdu przeprowadzane są konkursy z wiedzy o regionie. Tematyka konkursów ustalana jest zależnie od trasy którą przebiega rajd. Nad całością czuwa Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rzeczniowie.

Z przedsięwzięć rowerowych powstają obszerne relacje, które zamieszczane są na stronach internetowych www.rzeczniow.info, www.facebook.com/GminaRzeczniow, a także w Regionalnej Rozgłośni Radiowej "Lipsko".

Wrześniowy rajd

W rajdzie zorganizowanym 21 września 2013 r. uczestniczyło prawie 100 osób: mieszkańców gminy oraz gości przybyłych specjalnie na tą okazję m. in. z Ostrowca Świętokrzyskiego, Lipska. Dużą grupę uczestników stanowili uczniowie Zespołu Szkół w Rzeczniowie oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pasztowej Woli a także liczne grono nauczycieli. Impreza rozpoczęła się zbiórką na placu przy Urzędzie Gminy w Rzeczniowie. Tam też od godziny 10.00 trwała rejestracja uczestników. Uczestnicy otrzymali koszulki z logo rajdu.

O godzinie 10.30 peleton wyruszył spod Urzędu Gminy. Trasa rajdu obejmowała miejscowości: Rzeczniów - Pawliczka - Osinki - Ciecierówka - Pasztowa Wola - Płósy - Rzechów Kolonia - Stary Rzechów  - Rzeczniówek - Rzeczniów i liczyła ok. 22 km. Trasę rajdu jak zawsze przy tego rodzaju imprezach zabezpieczał patrol z Posterunku Policji w Siennie. Dzięki temu cała impreza była bezpieczna a uczestnicy zachowywali szczególną ostrożność na drodze.

Rajd rowerowy to nie tylko przejażdżka rowerem. Tradycją jest, że na trasie nie może zabraknąć konkursu przeprowadzonego przez Gminną i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Rzeczniowie. Konkurs nosił tytuł „Wrześniowe i partyzanckie echa  II wojny światowej  na terenie  Gminy Rzeczniów”. Po przybyciu na metę konkurs został rozstrzygnięty.

Po godzinie 13 wszyscy dotarli na plac przy Zespole Szkół w Rzeczniowie. Na uczestników po męczącej trasie czekała tradycyjna grochówka i ciepła herbata. Wójt Gminy Rzeczniów – Karol Burek podziękował wszystkim za wytrwałość. Razem z przedstawicielkami biblioteki wręczył dyplomy i nagrody uczestnikom konkursu historycznego.

Rajd organizowany jest po terenie gminy Rzeczniów, zarówno po wytyczonych jak i planowanych szlakach. Impreza przyczynia się do międzypokoleniowej integracji mieszkańców, aktywizuje społeczność lokalną i promuje zdrowy i aktywny styl życia. Jest też doskonałą formą promocji dla samej gminy, która zamierza się rozwijać w kierunku turystyki rowerowej. Corocznie odbywają się 2 rajdy. Jeden w kwietniu, kolejny we wrześniu. Wrześniowy rajd jest połączony z kampanią Departamentu Edukacji w Ministerstwie Środowiska – Europejski Dzień bez samochodu, do której przyłącza się Urząd Gminy.

Przedsięwzięcie realizuje następujące cele:

1. Promocja nowopowstałych szlaków rowerowych, poprzez realizację operacji na nowoutworzonych bądź też przygotowanych do realizacji szlakach. Zarówno mieszkańcy gminy jak i osoby z zewnątrz mogą przejechać tą trasą, zgłosić swoje uwagi.

2. Promocja aktywności ruchowej i zdrowego stylu życia przy wykorzystaniu środka lokomocji jakim jest rower. Propagowanie ruchu na świeżym powietrzu i jego znaczenia dla naszego zdrowia i dla naszego otoczenia.

3. Wzbudzenie motywacji do uczestnictwa w przedsięwzięciu oraz do zmian zachowań aspołecznych na takie, które opierają się na wzajemnym szacunku, umiejętności życzliwego współdziałania, zdrowym współzawodnictwie i tolerancji. Wspólne działania na rzecz turystyki rowerowej i angażowanie mieszkańców zwiększa ich motywację do dalszego działania.

Z naszych obserwacji wynika, że z każdą edycją rajdu zwiększa się ilość osób biorących udział w wydarzeniu a także osób pozytywnie oceniających i popierających to przedsięwzięcie. Mieszkańcy i instytucje zaangażowani od początku w planowanie rajdu bardzo chętnie biorą w nim udział ale też starają się wychodzić z nowymi inicjatywami. Powstają kolejne przedsięwzięcia rowerowe, jak rajd „Odjazdowy bibliotekarz” realizowany przez filie biblioteczne na terenie gminy. Powstają questy i gry terenowe jako forma aktywności mieszkańców.

Justyna Niedziela-Gawlik
Zdjęcia: Agnieszka Prokop-KubikGmina Rzeczniów należąca do Subregionu "Krzemienny Krąg”, w ramach realizacji projektu „Decydujmy razem”, pracuje w wybranym obszarze polityki publicznej: zrównoważony rozwój. Powołany w tym celu Zespół zadaniowy ds. partycypacji wraz z uczestnikami grupy roboczej, reprezentującej społeczność lokalną przygotował Program Rozwoju Turystyki Rowerowej w Gminie Rzeczniów na lata 2012-2017.

Po zakończeniu pilotażu, Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL wykorzystując doświadczenia m.in. Gminy Rzeczniów opracuje model partycypacyjnego tworzenia lokalnych polityk publicznych a następnie podejmie wraz z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego oraz partnerami projektu działania mające na celu upowszechnienie tego modelu na terenie całego kraju.

Urząd Gminy Rzeczniów realizuje ścieżkę metodyczną CAL. Bliższych informacji o realizowanym projekcie udziela Animatorka Partycypacji Publicznej – Justyna Niedziela-Gawlik, e-mail: justynaniedziela@wp.pl 

Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: