O projekcie > Partnerzy projektu

Partnerzy projektu

Projekt "Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych" jest wspólnym przedsięwzięciem siedmiu instytucji i organizacji:

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym, pełni rolę lidera projektu; zarządza przepływami finansowymi i monitoruje stopień osiągania celów projektu. Jako partner projektu Ministerstwo podjęło się też zadania utworzenia i organizacji pracy Grupy Strategicznej, która ma zadecydować o sposobie wykorzystania osiągniętych przez projekt rezultatów.
www.mir.gov.pl

Instytut Spraw Publicznych prowadzi prace studyjno-badawcze na temat partycypacji w tym m.in. jej diagnozy, mechanizmów oceny i wspierania na poziomie lokalnym. Instytut prowadzi także monitoring uwarunkowań prawnych związanych z partycypacją. Wydaje publikacje prezentujące wyniki badań i analiz.
www.isp.org.pl

Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL wspiera i nadzoruje realizację zadań projektowych w ponad czterdziestu jednostkach samorządowych. Poza tym konsoliduje środowiska animatorów i doradców, zaangażowanych w zagadnienia rozwoju partycypacji. We współpracy z uczelniami wyższymi, CAL prowadzi cykl seminariów poświęconych animacji życia publicznego oraz publikuje ich wyniki.
www.cal.org.pl

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej prowadzi pilotaż partycypacyjnego tworzenia i wdrażania wybranej polityki publicznej w samorządach. Pilotaż wspierany jest przez animatorów i doradców merytorycznych. Na jego podstawie zostanie opracowany partycypacyjny model tworzenia polityk publicznych. W ramach projektu Fundacja prowadzi Akademię Lokalnej Polityki Publicznej.
www.frdl.org.pl

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych tworzy bazę dobrych praktyk na portalu projektu oraz opublikuje "Atlas dobrych praktyk partycypacji". Baza i publikacja powstają na podstawie zebranych polskich i zagranicznych przykładów współpracy administracji publicznej ze społecznością lokalną.
www.fise.org.pl

Fundacja "Fundusz Współpracy" organizuje bieżące prace partnerstwa, monitoruje realizację zadań, prowadzi sprawozdawczość i nadzoruje czynności ewaluacyjne. Fundacja prowadzi również przedsięwzięcia promocyjne i uczestniczy w pracach upowszechniających oraz włączających rezultaty do głównego nurtu polityki oraz praktyki działania instytucji i organizacji.
www.cofund.org.pl

W latach 2009-2013 Fundacja Partnerstwo dla Środowiska wykonywała w projekcie zadania szkoleniowe. Do jej zadań należało przeszkolenie animatorów lokalnych oraz przygotowanie doradców i edukatorów do wykonywania zadań na rzecz projektu. Działała też na rzecz stworzenia systemu szkoleniowego, dla potrzeb przyszłych przedsięwzięć partycypacyjnych. Ponadto wspierała wdrażanie partycypacji metodą Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej (CAL).
www.fpds.pl

Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: