Partycypacja > Prawo > Monitoring prawa -... > Sejm przyjął...

Sejm przyjął kolejną ustawę deregulacyjną

1 lipca bieżącego roku weszły w życie przepisy tzw. ustawy deregulacyjnej, której celem jest zniwelowanie barier i obowiązków administracyjnych.
Przypomnijmy, że nowa ustawa wprowadza – między innymi – rozwiązanie, dzięki któremu zaświadczenia potrzebne przy wydawaniu decyzji administracyjnych zostały zastąpione oświadczeniami obywateli. Jest to tylko jeden z przejawów „nowego podejścia do tworzenia prawa”, które ma opierać się na podstawowej zasadzie zaufania państwa do obywatela. Przyjęcie tej regulacji było pierwszym etapem szerzej zakrojonego przedsięwzięcia legislacyjnego, dzięki któremu kontakty obywateli z administracją publiczną mają stać się łatwiejsze i sprawniejsze. Niwelowanie barier administracyjnych przełoży się również – co istotne – na rozwój przedsiębiorczości.

Wkrótce po wejściu w życie wspomnianej ustawy, jeszcze w lipcu (18.07.) do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o redukcji niektórych obowiązków dla obywateli i przedsiębiorców. Jest to kolejna ustawa deregulacyjna, wprowadzająca dalsze uproszczenia w relacjach obywatele-urzędy. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, celem tej regulacji „jest redukcja niektórych obowiązków dla obywateli i przedsiębiorców, które posiadają największy potencjał redukcyjny, oraz tych barier prawnych, które dla obywateli i przedsiębiorców są najbardziej uciążliwe.” Cel ten został zrealizowany przez zniesienie niektórych obowiązków informacyjnych lub zmniejszenie ich częstotliwości oraz przez modyfikację wybranych przepisów prawa gospodarczego. Ustawa nie tworzy nowych przepisów odnoszących się do działalności gospodarczej, „a jedynie doprecyzowuje, zmienia bądź usuwa normy pozostawiające wątpliwości interpretacyjne i te, które stanowią barierę w wykonywaniu działalności gospodarczej.” Modyfikacje wprowadzone ustawą dostosowują też obowiązujące uregulowania do rozwoju nowoczesnych technologii i metod komunikacji w relacjach biznesowych.

Spośród nowości, jakie wprowadzi ustawa, warto wspomnieć o kilku uproszczeniach: przykładowo, wydłużeniu ulegnie termin wykorzystania zaległego urlopu przez pracownika (obecnie można go wykorzystać do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego, a nowa ustawa wydłuża ten termin do 30 września; zmiana ma korzystnie wpłynąć na organizację pracy w firmie). Skrócony zostanie termin przedawnienia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne; obecnie wynosi on 10 lat, a przepisy ustawy skrócą go do 5 lat. Zmniejszy się też częstotliwość przekazywania przez płatnika ubezpieczonemu informacji o odprowadzonych składkach do ZUS i NFZ; obecnie pracodawca ma obowiązek robić to co miesiąc, a po wejściu w życie przepisów ustawy będzie zobowiązany przekazywać takie informacje raz do roku (chyba że ubezpieczony będzie chciał otrzymywać je częściej – ale nie częściej niż raz na miesiąc). Ustawa doprecyzowuje również przepisy dotyczące wydawania przez ministra finansów ogólnych interpretacji podatkowych, które służą ujednolicaniu stosowania przepisów prawa podatkowego. Zmodyfikowany przepis art. 14a ustawy Ordynacja podatkowa określa, jakie warunki powinien spełniać wniosek o dokonanie takiej interpretacji oraz sytuacje, w których wniosek nie zostanie rozpatrzony.

Nie sposób omówić wszystkich (licznych) rozwiązań, jakie przewidziano na gruncie projektu; warto jednak dodać, że nie zawarto w nim niektórych propozycji pozwalających rozwiązać sygnalizowane przez przedsiębiorców problemy. Przykładowo, w projekcie nie uwzględniono postulatu skrócenia z 60 do 30 dni terminu zwrotu podatku VAT, czego domagali się pracodawcy. Jak podkreślali przedstawiciele rządu, rozwiązania nie zamieszczone w tej ustawie powinny jednak znaleźć się w kolejnym projekcie deregulacyjnym, nad którym już rozpoczęto prace.

Druga ustawa deregulacyjna została uchwalona przez Sejm na posiedzeniu 19 sierpnia bieżącego roku; 23 sierpnia przekazano ją do prac w Senacie. Większość jej przepisów ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

Ustawa o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców

 
Autor: Anna Krajewska, Instytut Spraw Publicznych

Źródła: www.samorzad.lex.pl, materiały sejmowe 

Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: