Akademia > Trenerzy

Trenerzy

Wszyscy Trenerzy są stałymi współpracownikami Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej (FRDL), partnera projektu „Decydujmy razem” i organizatora Akademii Lokalnej Polityki Publicznej.
W projekcie, są też doradcami w zakresie procesów partycypacyjnych jak i w przygotowywaniu programów/strategii przez jednostki samorządowe realizujące metodę FRDL.

Socjolożka, doktorat w zakresie nauk o polityce, absolwentka studiów podyplomowych z Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Szkoły Trenerów Modelu Współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi, zorganizowanej przez Collegium Civitas. Animatorka sieci współpracy na rzecz ekonomii społecznej w Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. W latach 2002 – 2010 nauczyciel akademicki PWSZ im. Witelona w Legnicy.

Wieloletni trener i doradca Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, współautor dokumentów strategicznych dla jednostek samorządu terytorialnego oraz dla LGD, głównie z obszaru przedsiębiorczości i zatrudnienia. Badacz społeczności lokalnych, autorka narzędzi i raportów badawczych, dotyczących jakości życia, przedsiębiorczości, przywództwa, postaw władz lokalnych wobec trzeciego sektora, edukacji i niepełnosprawności. Autorka publikacji poświęconych zagadnieniom samorządowym, w tym przede wszystkim współpracy międzysektorowej na poziomie lokalnym. 

ANDRZEJ FERENS

Doktor nauk humanistycznych, pracownik Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Prowadzi działalność edukacyjną  i doradczą obejmującą szeroki zakres zagadnień mieszczących się w problematyce polityki lokalnej tj.: rozwój lokalny i planowanie strategiczne dla samorządów, kształcenie liderów wiejskich społeczności lokalnych, zarządzania projektami, rozstrzyganie konfliktów i negocjacje, zarządzanie zasobami ludzkimi. Jest członkiem kapituły Dolnośląskich Wektorów Współpracy /od 2009/ - konkursu, którego celem jest ocena i wyróżnianie samorządów, które najlepiej realizują formułę współdziałania jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych. W latach 2006 – 2008 kierownik merytoryczny w projekcie badawczym „Partnerstwo na rzecz innowacji wsparciem dla tworzenia akademickiego inkubatora technologicznego w Legnicy”. 2009 – 2010 specjalista ds. monitoringu w projekcie „PRZEJRZYSTA POLSKA” i ekspert projektu „Budowa i upowszechnienie modelowego programu z zakresu społecznego nadzoru nad funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego. Monitoring legislacji w samorządzie".

Od szesnastu lat trenerka i konsultantka w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi, etyki, zarządzania strategicznego, partycypacji społecznej i rozwiązywania konfliktów lokalnych. Największe doświadczenie posiada w pracy z przedstawicielami administracji rządowej i samorządowej. Od 14 lat jest współwłaścicielem firmy konsultingowo - szkoleniowej LEM Projekt. Posiada międzynarodowy certyfikat w zakresie treningu i rozwoju Thames Valley University (Londyn); jest członkiem Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK. Była szefem zespołu ekspertów w Akcji Społecznej Przejrzysta Polska oraz głównym ekspertem w zakresie Zasady Rozliczalności.

Jako trenerka przygotowała i przeprowadziła kilkaset szkoleń m.in. w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi, partycypacji społecznej, zarządzania projektami, negocjacji i rozwiązywania konfliktów, pracy w grupie, komunikacji, zapobiegania stresowi i wypaleniu zawodowemu, zarządzania czasem, etyki dla urzędników, zarządzania zmianą, i zasad prowadzenia szkoleń (TOT).


KRZYSZTOF MARGOL

Działacz społeczny, pedagog i samorządowiec, były burmistrz Nidzicy, współzałożyciel i od 1994 roku prezes zarządu Nidzickiej Fundacji Rozwoju "Nida". Posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i realizacji działań na rzecz rozwoju lokalnego, w szczególności w dziedzinie rozwoju przedsiębiorczości. Ekspert zasady „partycypacja społeczna” w ramach programu „PRZEJRZYSTA POLSKA”. Konsultant i trener z teoretyczną i praktyczną znajomością problemów rozwoju lokalnego. Stypendysta Fundacji ASHOKA. Autor i współautor publikacji nt. rozwoju lokalnego, partnerstwa i przedsiębiorczości społecznej. Współtwórca przedsiębiorstwa społecznego „Garncarska Wioska”, inicjator utworzenia Krajowego Stowarzyszenia Funduszy Poręczeniowych. Pomysłodawca i realizator przedsięwzięć społecznego zaangażowania biznesu i wolontariatu pracowniczego w rozwoju gmin oraz inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej. Członek grupy finansowej w zespole ds. rozwiązań systemowych ekonomii społecznej, powołanego przez Prezesa Rady Ministrów. W 2009 w plebiscycie tygodnika "Newsweek Polska" uhonorowany tytułem "Społecznika Roku". W 2011 odznaczony przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.


ROBERT REJNIAK

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, pedagog, ekspert  Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii przy MZ. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy, (wydział humanistyczny) oraz Międzynarodowej Szkoły Menedżerów w Warszawie (Zarządzanie Potencjałem Społecznym i Doradztwo Personalne). Od wielu lat współpracuje i jest ekspertem Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii przy MZ. Od 1995 roku kieruje oddziałem Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Bydgoszczy, a od 2002 roku jest wiceprezesem Zarządu Głównego PTZN. Był członkiem międzyresortowego zespołu ekspertów przygotowujących Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2015. Autor i realizator wielu programów profilaktycznych, terapeutycznych i szkoleniowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Publikował artykuły nt. profilaktyki i terapii uzależnień w czasopismach: „Problemy narkomanii” (1997-2009) oraz „Serwis Informacyjny– Narkomania” (2008-2010), a także na stronie internetowej www.poradnia.narkomania.org.pl.

Doktor nauk ekonomicznych o specjalności zarządzanie, posiada wieloletnie doświadczenie w administracji samorządowej. Ukończyła  studia administracyjne, politologiczne, studia podyplomowe w zakresie prawa samorządowego w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oraz studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 2007-2010 konsultant  Programu Integracji Społecznej w MPiPS. Trener szkoleń m.in. z dziedzin planowania i zarządzania w administracji, w tym zarządzania strategicznego, realizacji usług publicznych, zarządzania zasobami ludzkimi, konsultacji społecznych, współpracy trójsektorowej, rozwoju podmiotów ekonomii społecznej. Autorka licznych publikacji dotyczących rozwoju lokalnego, m.in.: „Metodologia  wspierania rozwoju społecznego gminy przez partycypację. Strategia rozwiązywania problemów społecznych i rozwoju społecznego” 2011; „Między liderem a zmianą” przewodnik dla samorządów, organizacji i liderów lokalnych w sprawach rozwoju lokalnego, 2011; „Współpraca. Budowanie koalicji lokalnych na rzecz pomocy społecznej” 2011; „Poziom zaangażowania mieszkańców w proces tworzenia polityki rozwojowej” w „Przedsiębiorczość – natura i atrybuty” 2012.

Od 1994r.  konsultant i trener w dziedzinie zarządzania projektami, planowania strategicznego i finansowego oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Założyciel Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK. Pracuje głównie na rzecz samorządów lokalnych i instytucji rządowych. Przygotował i przeprowadził ponad 200 szkoleń m.in. w dziedzinie planowania strategicznego, zarządzania projektami, zarządzania finansowego, przygotowywania wniosków, negocjacji i rozwiązywania konfliktów, pracy zespołowej. Jako konsultant doradzał wielu samorządom jak wspierać rozwój lokalny (m.in. badanie klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości, partycypacyjne tworzenie dokumentów rozwojowych). Jest autorem i współautorem wielu publikacji książkowych m.in. „Przejrzysty samorząd. Podręcznik dobrych praktyk” 2006, „Zarządzanie projektami w administracji publicznej” 2005, „Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji” 2005, „Zarządzanie projektami” 2003, jak również publikacji w materiałach konferencyjnych i prasie specjalistycznej (m.in. Gazeta Samorządu i Administracji), oraz kilkudziesięciu studiów wykonalności, biznesplanów, planów rozwoju lokalnego (PRL), strategii rozwoju i innych opracowań eksperckich.


ANNA TOMULEWICZ

Doradca gminny z dwudziestoletnim stażem. Wypracowała ponad 150 dokumentów w procesie uspołecznionym. Jest trenerem i koordynatorem programów i projektów pomocowych na Podlasiu. Na co dzień pracuje jako wiceprezes organizacji pozarządowej i doradca aktywnej integracji w samorządzie województwa. Specjalizacje podyplomowe: ewaluacja programów i projektów społecznych, zarządzanie projektami EFS, pomoc społeczna – praca socjalna – asystentura rodzinna, doradztwo w aktywnej integracji, konstruowanie strategii gminnych/powiatowych/wojewódzkich, prowadzenie zespołów wdrożeniowych. 18 lat stażu pracy w instytucjach pomocy społecznej (dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej), 11 lat pracy w charakterze wykładowcy i trenera, 5 lat doradztwa i konsultacji w zakresie prowadzenia warsztatów strategicznych, partnerstwa, wsparcia ngo, tworzenia zespołów aktualizacyjnych i opracowania strategii/programów gmin i powiatów (w tym 3 lata realizacja PPWOW).

Doktor nauk społecznych, pracownik Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Przez wiele lat zarządzał projektami budowania potencjału instytucjonalnego samorządów terytorialnych. Jako ekspert Rady Europy, wspomagał rozwój samorządów w krajach bałkańskich, na Kaukazie i w Rosji. Przy realizacji programów rozwojowych pracował także dla Banku Światowego, UNDP oraz polskich instytucji rządowych i pozarządowych. Osiem lat prowadził badania rynku i opinii publicznej w firmie, której był współwłaścicielem. W Polsce, jako zastępca kierownika projektu, nadzorował komponent szkoleniowy w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich oraz doradzał przy realizacji Programu Integracji Społecznej (realizowanego przez MPiPS). Przez wiele lat uczestniczył jako trener w Programie Przeciw Korupcji Fundacji im. Stefana Batorego, pracował jako ekspert w programie „Przejrzysta Polska”, był wykładowcą w programach szkoleniowych dla samorządów, ewaluował wiele projektów finansowanych z funduszy europejskich. W ostatnich latach pomagał opracowywać strategie rozwoju oraz realizował badania warunków życia i jakości usług publicznych w wielu samorządach.

Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: